Platební podmínky

1. Licenční poplatek a způsoby úhrady

Po dobu beta provozu nebo zkušební lhůty užívání platformy není zpoplatněno. Po uvedení do provozu finální verze Bezones účty stávajících uživatelů budou i nadále přístupné v omezené základní verzi (správa profilu firmy). Pro nově registrované společnosti datem registrace na platformě začne běžet Zkušební lhůta dle Všeobecných obchodních podmínek. Provozovatel bude informovat Uživatele o spuštění finální verze Platformy s dostatečným předstihem.

Užívání platformy po uplynutí Zkušební lhůty je spojeno s povinností Uživatele uhradit licenční poplatek dle ceníku Provozovatele. Výše licenčního poplatku závisí na typu registrovaného subjektu (OSVČ, Firma). Licenční poplatek je splatný bezhotovostně se splatností 14 kalendářních dní. Faktury jsou zasílány Uživateli elektronickou cestou na adresu uvedenou Uživatelem při objednání.

Licenční doba v délce 12 kalendářních měsíců počíná běžet dnem úhrady licenčního poplatku na bankovní účet provozovatele.

2. Zkušební doba, storno podmínky

Zkušební doba užívání Platformy začíná běžet ode dne první registrace v systému v případě finální verze, nebo do data oficiálního uvedení do provozu finální verze systému v případě registrace do beta verze aplikace. V případě registrace stejným Uživatelem 2. a následujících firem Zkušební doba se neprodlužuje. Po provedení registrace je Uživatel oprávněn nejdéle po dobu třiceti kalendářních dnů užívat Platformu v plném rozsahu bezplatně za účelem seznámení se s jejími funkcemi. Rozhodne-li se Uživatel po uplynutí Zkušební doby pokračovat v užívání Platformy, všechna data Uživatele zůstanou zachována. Pokud se Uživatel po uplynutí Zkušební doby nerozhodne pokračovat v užívání Platformy, po uplynutí deseti kalendářních dnů od skončení Zkušební doby užívání Platformy bude omezeno pouze na správu profilu společnosti (společností) zaregistrovaných Uživatelem.

V případě prodlení Uživatele s úhradou Licenčního poplatku delším než 7 kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli přístup k Platformě pouze na možnost správy profilů zaregistrovaných společností (editaci základních údajů).

Rozhodne-li se Uživatel v průběhu Licenční doby dále Platformu nevyužívat bez uvedení závažných důvodů, Platforma mu bude i nadále zpřístupněna až do okamžiku ukončení licenční doby. Uživatel nemá právo na vracení poměrné části licenčního poplatku.