Všeobecné obchodní podmínky

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 23. 12. 2015

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a jejich přílohy stanovují pravidla používání Platformy BEZONES, slouží k vymezení práv a povinností Provozovatele a Uživatelů a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem jménem Firmy v okamžiku provedení její registrace. Ustanovení VOP jsou závazná pro smluvní strany, pokud v těchto VOP výslovně není stanoveno jinak.

Platformou (systémem) je soubor programových prostředků umístěných na doméně app.bezones.com (beta.bezones.com, www.bezones.com, www.bezones.cz), umožňujících Uživateli v prostředí internetu jednoduchou správu, aktualizaci a integraci firemních informací, možnost využívání on-line komunikačních a integračních služeb. Pro vztahy a závazky neřešené těmito VOP platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění, popřípadě další platné právní předpisy České republiky.

Provozovatelem platformy BEZONES je společnost Bezones a.s., IČ: 03799026, sídlem Křenova 52, Brno- Trnitá, PSČ: 602 00, Česká republika, zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 7248.

Registrací na Platformě uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s jejich zněním.

Ustanovení těchto VOP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web a platformu, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení VOP.

2. Určení smluvních stran a uživatelů platformy

Provozovatelem (také v textu „my“, „nás“, „jsme“, „Vlastník“ apod.) je právnická osoba dle bodu 1. provozující Platformu BEZONES.

Firmou je každá fyzická či právnická osoba podnikající dle platných právních předpisů v dané zemi, která má přidělené IČ a projde registrací na Platformě a její autorizací.

Uživatelem je zástupce podnikající fyzické nebo právnické osoby, který má oprávnění v rámci platformy vystupovat jménem a na účet na Firmy, kterou zastupuje.

3. Uzavření licenční smlouvy, registrace Firmy a Uživatele

Podmínkou využití Platformy slouží registrace Firmy a Uživatele. Registrace se provádí on-line prostřednictvím interaktivního formuláře. Na základě registrace obdrží Uživatel přístup do svého uživatelského účtu, kde doplní potřebné údaje o společnosti, kterou zastupuje, a nastavení nezbytná pro prezentaci společnosti v rámci Platformy a komunikaci s jinými Firmami. Registrace je platná po provedení autorizace a ověření Provozovatelem.

Na Platformě může být zaregistrován pouze Uživatel (oprávněný zástupce právnické nebo fyzické osoby), který ke dni registrace dosáhl věku 18 let a jeho svéprávnost není nikterak omezená.

Registrací na platformě Uživatel a Provozovatel uzavírají licenční smlouvu, na jejímž základě Provozovatel poskytuje Uživateli za úplatu (viz. Platební podmínky) vymezený prostor a nástroje na Platformě a podporu umožňující Uživateli uskutečňovat prezentaci společnosti, komunikaci s jinými Firmami, využití nástrojů propagace společnosti a jiných služeb v rámci Platformy dle stanovených pravidel po dobu platnosti registrace.

Registrací na platformě Uživateli nevzniká na ni právní nárok ani vlastnické právo. Registrace Uživatele se provádí na dobu určitou v délce nejméně 1 kalendářního roku. Po uplynutí tohoto období Uživatel může registraci prodloužit, avšak právní nárok na prodloužení registrace Uživateli nevzniká a rozhodnutí o schválení registrace je pouze a výhradně na Provozovateli Platformy.

Za účelem transparentnosti provozování a ochrany práv všech smluvních stran Provozovatel vyžaduje, aby v rámci systému Uživatel vystupoval pod svým vlastním jménem a příjmením (a názvem obchodní firmy), která jsou viditelná u všech vystavených aktualit, článků, zpráv, žádostí o spojení a nabídek a na veřejném profilu Firmy. Veřejný profil Firmy a jméno jejího zástupce (zástupců) u nabídek jsou viditelné pouze pro registrované a přihlášené Uživatele.

Pro účely používání této Platformy jménem právnické osoby vždy vystupuje její statutární zástupce zapsaný v Obchodním rejstříku, a/nebo osoba zplnomocněná na základě písemné plné moci.

Uživatel se zavazuje uvádět o sobě a o společnosti, kterou zastupuje, pouze aktuální a pravdivé informace odpovídající skutečnosti. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu. Při jakékoli změně osobních údajů a údajů společnosti, kterou zastupuje, Uživatel se zavazuje provést tuto změnu v nastavení účtu bez zbytečného prodlení. Provozovatel v případě pochybností o správnosti uvedených údajů je oprávněn požadovat po Uživateli prokázání správnosti a/nebo aktualizaci. Nedojde-li k ověření správnosti údajů, je Provozovatel oprávněn takový uživatelský účet zablokovat.

Firma je oprávněna založit pouze jeden Firemní účet. Zástupce Firmy (Uživatel) je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k využití či zneužití Firemního účtu třetí osobou (zabezpečení přihlašovacích údajů). Uživatel nemá oprávnění disponovat s účtem jiného Uživatele a vystupovat na Platformě jeho jménem. Takové chování je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek a vede k zablokování uživatelského účtu a vypovězení smlouvy mezi Uživatelem (Firmou) a Provozovatelem.

Uživatelský účet nelze převést na jinou osobu, nelze s ním obchodovat, zastavit ani směnit. V případě, že důvodem je změna zástupce sdružení fyzických osob nebo právnické osoby, založí nový zástupce nový Uživatelský účet a zároveň zažádá o převodu dílčího registračního poplatku, výhod, historie apod. původního Uživatele na nový účet. Tato žádost musí být podána písemně na adresu Provozovatele s uvedením důvodů převodů a podepsána oběma Uživateli (Původním a Novým). Po uskutečnění převodu učet původního Uživatele bude Provozovatelem vymazán.

4. Změna Všeobecných obchodních podmínek

Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím Provozovatele a tato změna nabývá účinnosti v den zveřejnění na webu Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu bude oznámena ze strany provozovatele nejpozději 7 dnů před provedením změny VOP na e-mail uvedený jím při registrací. V případě, že nesouhlasu uživatele s novým zněním VOP, uživatel je oprávněn zrušit svou registraci na Platformě. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb Takeplace seznámit s aktuálním zněním VOP.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel není povinný dohlížet na obsah zveřejňovaných Uživatelem informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní jednání. Poskytovatel má právo zablokovat uživatelský účet bezprostředně poté, co se prokazatelně dozví o protiprávní povaze obsahu ukládaných Uživatelem informací nebo o protiprávním jednání Uživatele. Jakákoli informace zveřejněná Uživatelem na Platformě odráží výhradně jeho názor a postoj a nemusí odpovídat názoru a postoji Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za informace, které v rámci Platformy zveřejňují Uživatelé.

Provozovatel neodpovídá za uskutečnění dohod, uzavřených na základě komunikace mezi Uživateli v rámci Platformy. Provozovatel v rámci svých možností poskytne Uživatelům maximální podporu vyplývající z fungování Platformy pro splnění účelu, za kterým Uživatel Platformu používá.

Při podezření ze spáchání trestního činu Uživatelem Provozovatel má právo či povinnost předat údaje o Uživateli orgánům činným v trestním řízení.
Provozovatel má právo opravit nebo odstranit takové informace zveřejněné Uživatelem, které odporují těmto VOP anebo platné legislativě. Provozovatel může změnit zařazení Firmy uživatele do jiné Kategorie, Odvětví, Pododvětví bez uvědomění Uživatele, pokud zjistí jeho chybné umístění nebo pokud v průběhu vývoje Platformy dojde ke změně základních číselníků.

Provozovatel je oprávněn pozastavit nebo omezit přístupová práva Uživatele, ve výjimečných případech odebrat přístupová práva a zablokovat uživatelský účet, pokud zjistí, že Uživatel vykonává na Platformě činnost odporující nebo porušující tato Pravidla nebo platnou legislativu. V tomto případě Uživatel ztrácí nárok na vracení poměrné části registračního poplatku a jiných uhrazených poplatků.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na webové stránky třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si Uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

Provozovatel má právo částečně nebo úplně pozměňovat, upravovat nebo úplně změnit systémy tvořící Platformu, a to i bez předběžného uvědomění Uživatelů. Provozovatel není povinen upravovat Platformu podle přání a požadavků Uživatelů, pokud ta neodpovídá jejich představám a cílům.

Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb Platformy Uživatelem, pokud Uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu, a/nebo používá nepodporované verze internetové prohlížeče.

Provozovatel má právo z důvodu údržby a oprav Systému, anebo z jiných technických důvodů částečně nebo úplně přerušit fungování Platformy na dobu nezbytné údržby.

6. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatelé jsou povinní při využití Platformě řídit se těmito VOP, platnými právními předpisy ČR a dobrými mravy. Uživatelé jsou povinní poskytovat pouze takové informace, které nejsou v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy.

Uživatel nesmí v rámci platformy manipulovat s komunikačními prostředky takovým způsobem, ani nabádat k tomu třetí osoby a jiné Uživatele, který by vedl k porušení práva Provozovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

Uživatelé jsou povinní hradit poplatky související s používáním této platformy řádně a včas na účet Provozovatele. Provozovatel vystaví Uživateli jednou měsíčně souhrnný daňový doklad splňující všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

V případě že Uživatel je v prodlení s úhradou závazků vůči Provozovateli delším než 7 kalendářních dnů, Provozovatel je oprávněn zablokovat účet uživatele a pozastavit (skryt) všechny informace zveřejněné o Firmě, produktech a službách a dočasně pozastavit přístup ke komunikačním prostředkům a zprávám odeslaným a přijatým v rámci Platformy.
Uživatelé mají právo použít osobní údaje jiných Uživatelů pouze pro účely uskutečnění konkrétní obchodní komunikace v rámci Platformy. Uživatelé nemají právo tyto osobní údaje zveřejňovat, shromažďovat, uchovávat ani jinak zpracovávat.

Uživatelé v rámci komunikace na Platformě (zóny, komentáře, interní pošta aj.) dodrží pravidla slušného chování a zdrží se použití vulgárních výrazů, urážek, výhrůžek, napadání, trollingu, flamu, floodu, provokativních výrazů vyzývajících k rasové, politické aj. nenávisti a nesnášenlivosti. Uživatel nemůže zveřejňovat na Platformě jakoukoli lživou, podvodní a zavádějící informaci, informaci pornografického a erotického charakteru včetně dětské pornografie, nabízet intimní služby, a rovněž zveřejňovat informaci, jejíž obsah odporuje platné legislativě. Uživateli, který zvolí zmíněný způsob komunikace, bude Provozovatelem zablokován jeho uživatelský účet bez nároku na náhradu škody a vracení poplatků.

Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného.

V případě zobrazení na zveřejněných Uživatelem fotografiích třetích osob, Uživatel zajistí jejich souhlas se zveřejněním. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost plynoucí z umístění takových fotografií na Platformě. Na Platformě je zakázáno zveřejňovat fotografie a jiný sexuální, pornografický, hanlivý, sexistický, extremistický politický, apod. nemorální obsah.

Uživatelé nemohou zveřejňovat fotografie z časopisů nebo fotografie cizího zboží, provozoven, zaměstnanců a jiné firemní materiály.

Uživatel nesmí umísťovat na Platformě jakékoli počítačové programy, objekty, skripty obsahující počítačové viry anebo jiné počítačové kódy za účelem narušení nebo omezení fungování Platformy, a také funkčnosti jakéhokoli počítačového nebo telekomunikačního přístroje, anebo pro zajištění nedovoleného přístupů k údajům, nebo za účelem přetížení systému, zaplavení nebo odepření funkčnosti.

7. Ochrana osobních údajů a šíření obchodních sdělení

Registrací na stránkách BEZONES Uživatel dává Provozovateli svobodný a vědomý souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu tohoto Systému a uskutečnění obchodních transakcí po dobu trvání uživatelské registrace. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobním údajem ve smyslu ustanovení zákona O ochraně osobních údajů je jakákoliv informace týkající se registrovaných Uživatelů, obvykle jméno, příjmení, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fotografie registrované fyzické osoby.

Provozovatel za účelem provozování Platformy zajišťuje zpracování osobních údajů ve smluveném rozsahu, zejména shromažďuje, ukládá na nosiče informací, zpřístupňuje za účelem zajištění komunikace v rámci platformy, vyhledává, používá, uchovává, třídí nebo kombinuje, blokuje, archivuje a likviduje.

Provozovatel zpracovává pouze přesné osobní údaje Uživatelů. V případě nepřesných osobních údajů činí všechny nezbytné kroky pro aktualizaci osobních údajů Uživatele. Nepodaří-li se mu to, je oprávněn účet Uživatele zablokovat.

Provozovatel pro účely provozování Platformy a komunikace mezi Uživateli nevyžaduje ani neshromažďuje osobní údaje Uživatelů vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrické údaje ani jiné citlivé osobní údaje.

Provozovatel má právo zasílat uživateli na e-mailovou adresu uvedenou při registraci obchodní sdělení (newsletter, upozornění na novinky a změny, nabídky vlastního zboží a služeb, partnerské nabídky zboží a služeb). Uživatel má právo kdykoli tento souhlas, nebo jeho dílčí části odvolat, a to zcela zdarma a bez uvedení důvodů.

Bez ohledu na to Provozovatel má právo zasílat Uživateli elektronické zprávy, jejíchž obsah přímo souvisí s činností poskytované Platformy, podmínkami její fungování a užívání, změnami VOP, a také sdělení, která přímo souvisí s konkrétní obchodní komunikací, které probíhají mezi konkrétními Uživateli v rámci poskytované Platformy. Tato sdělení nemají charakter reklamního sdělení a jejich zasílání může být odvoláno či zrušeno pouze za předpokladu vypovězení smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
Registrací na Platformě Uživatel souhlasí s možností být kontaktován jinými Uživateli Platformy za účelem zaslání obchodního sdělení nebo jiného sdělení, jehož účelem je navázání nového obchodního vztahu nebo komunikace v rámci stávajícího obchodního vztahu. Uživatel si bere na vědomí, že veškeré zprávy zasílané jinými Uživateli v rámci platformy v části Inbox jsou soukromé a jsou neviditelné pro třetí strany, zprávy zveřejňované Uživatelem jako komentáře k článkům (aktualitám) u profilu Firem, v Zónách či Eventech jsou v rámci systému veřejné a viditelné pro kteréhokoli Uživatele zaregistrované a přihlášené na Platformě.
Provozovatel nemá právo poskytovat žádné informace o probíhajících komunikacích třetím osobám nebo Uživatelům, kteří nejsou přímými účastníky těchto komunikací. Provozovatel přijme taková opatření, která jsou v jeho sílách, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení jejich zpracování.

Pro případné připomínky ve vztahu k používání a ochraně osobních údajů, nebo týkající se změny osobních údajů a jiných zákonných práv Uživatele ve vztahu k osobním údajům se použije e-mailová adresa connect@bezones.com.

Za účelem plnění své povinnosti ve vztahu ke shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatelů Poskytovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod poř. č. 00060799 / 001.

8. Práva duševního vlastnictví, autorská práva

Veškerý obsah umístěný na Platformě BEZONES včetně počítačových programů, interaktivních databází, grafického designu, skript, textů, audio a video prvků a jiných objektů tvořících Platformu patří společnosti Bezones a.s. a je objektem práva duševního vlastnictví, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., Autorským zákonem v aktuálním znění. Je nepřípustné jakékoli jeho kopírování, rozšiřování, rozmnožování, půjčování, vystavování bez výslovného souhlasu vlastníka, rovněž jako jakýkoli neoprávněný zásah do Platformy a jejího fungování.

Žádný obsah včetně obsahu databází umístěný na platformě BEZONES nemůže být zkopírován, stahován, přemísťován, odvysílán, anebo použit za jakýmkoli jiným účelem a pomocí jakýchkoli technologií bez předběžného písemného souhlasu Vlastníka Platformy, kromě případů, kdy Vlastník (Provozovatel) vyjádřil svůj svobodný souhlas na svobodné použití materiálů za určitých podmínek.

Na veškerý veřejně dostupný Obsah, který Uživatel umísťuje na Platformu, Uživatel poskytuje nevýhradní právo jiným Uživatelům na jeho prohlížení, sdílení, zpracování, kopírování a vytištění kopií vždy se zachováním odkazu na autora Obsahu bez jakýchkoli dalších zásahů a pozměňování. Uživatel poskytuje tato práva k Obsahu pouze pro nekomerční využití kromě případů, kdy takové využití může způsobit škodu Uživateli či třetím osobám. Tato ustanovení se nevztahují na autorské modely a obchodní známky Uživatele jakož jeho duševní vlastnictví, které je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., Autorským zákonem v aktuálním znění.

Umístěním na Platformě Uživatel poskytuje nevýhradní právo Provozovateli bez úplaty používat tento Obsah cestou zveřejnění, sdílení na sociálních sítích, otištění ve zpravodajích, knihách a tiskovinách celku nebo jeho částí, překladu do jiných jazyků, zmínění v médiích apod. za účelem propagace a popularizace Platformy, a to celosvětově.
Všechna uživatelská práva k Obsahu pozbývají platnosti v okamžiku vymazání Uživatelem Obsahu z Platformy. Ovšem Provozovatel je oprávněn uchovávat jeho záložní kopie po neomezenou dobu.

9. Nepovolený obsah

Tato Platforma je zaměřená výhradně na mezifiremní komunikaci (B2B), proto v rámci této Platformy je kromě informací zmiňovaných v předešlých článcích těchto VOP, je zakázáno umísťovat informace a nabídku

  • zboží a služeb, které porušuje autorská a jiná práva třetích osob, práva na obchodní známky, brandy a patenty;
  • padělků, duplikátů, kradených věci;
  • služeb seznamovacích, eskortních, intimních, okultních apod.;
  • okultních, magických, rituálních předmětů a symbolů;
  • zboží propagující rasovou, genderovou apod. nenávist a pobízející k násilí, mající diskriminační charakter, zobrazující fašistickou/nacistickou/extremistickou symboliku,
  • zbraní, pyrotechniky, výbušnin nabízených koncovým zákazníkům-nepodnikatelům,
  • databází obsahujících osobní údaje a jiné údaje, anebo zboží či služby, které mohou sloužit k nedovolenému hromadnému rozesílání informací;
  • bankovek, mincí, numizmatických předmětů;
  • jakéhokoli zboží porušujícího platnou legislativu ČR a EU a odporujícího dobrým mravům.

10. Vypovězení smlouvy, ukončení registrace

Uživatel má právo vypovědět tuto Smlouvu, a to tak, že svoji výpověď smlouvy zašle v elektronické podobě na adresu connect@bezones.com a/nebo písmeně na adresu sídla Provozovatele. Výpovědní lhůta, která činí 30 dní, začíná běžet okamžikem doručení výpovědi Provozovateli. Vv průběhu výpovědní lhůty Uživatel a Provozovatel jsou povinní vyrovnat své vzájemné peněžité závazky a Uživatel je povinen dostát svým závazkům vůči jiným Uživatelům na Platformě, pokud takové vznikly. K vypovězení Smlouvy a ukončení registrace dojde pouze za této podmínky. V případě ukončení smlouvy výpovědí Provozovatel registrační poplatek se nevrácí.

Provozovatel má právo vypovědět s Uživatelem smlouvu a zrušit uživatelský účet, pokud Uživatel (Firma) hrubě porušuje (či porušil) pravidla užívání Platformy, anebo je označen a zařazen do blacklistu nejméně u 5 dalších Firem, a to bez varování a nároku na vracení všech uhrazených Uživatelem poplatků. Tímto není dotčen nárok Provozovatele a jiných Uživatelů na urovnání všech závazků a náhradu případné škody.

11. Řešení případných sporů a závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v jazyce českém. Bude-li vyhotoven překlad těchto Obchodních podmínek do jakéhokoli jiného jazyka, česká verze bude vždy rozhodující. Z důvodu globální povahy Internetu každý Uživatel je povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VOP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.

Všechny smluvní strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí, aby veškeré vzniklé spory vyřešily smírčí cestou. V případě, že se spory nepodaří vyřešit smírčí cestou, spory budou řešeny soudní cestou soudem s místní příslušnosti v Brně, Česká republika.